th th
en

Toggle Bar
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ได้รับการจัดตั้งในปี พ.ศ. 2538 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง และยังเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ...
เรียนรู้เพิ่มเติม

นิทรรศการ ของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

กิจกรรมเสริมศึกษา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

วัสดุตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร