th th
en

Toggle Bar
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้บริการความรู้ และให้เห็นถึงประโยชน์ ความสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศต่อการดำรงชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิทรรศการ ของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมเสริมศึกษา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัสดุตัวอย่างพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร