th th
en

ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย

 bennerYTSA 20 01 2020 01

 

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563

(Young Thai Science Ambassador, YTSA 2020)

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่ง จะเกิดอะไรขึ้น หากเราดำรงชีวิตแบบขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบการดำรงชีวิต  การมีและไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปอย่างไร การสื่อสารเพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อโลกและตัวเราจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วขององค์ความรู้วิทยาศาสตร์ที่ล้วนเกี่ยวข้องต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดจัดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 (Young Thai Science Ambassadors 2020)  ขึ้นเป็นปีที่ 16 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยกำหนดให้เยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในแง่มุมต่างๆ ภายใต้แนวคิด การมีหรือการไม่มีวิทยาศาสตร์ทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลกและชีวิตของเราในหัวข้อ Change...โลกเปลี่ยนต้องเรียนรู้  

 

วัตถุประสงค์

             1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
             2. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสสื่อสารกับประชาชนเพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักถึงถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลกและชีวิตของเรา 
             3. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และอยากถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคม
             4. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

            เยาวชนอายุ 17-23 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

            พฤศจิกายน 2562 – สิงหาคม 2563

แนวทางการดำเนินโครงการ

 1. การประชาสัมพันธ์โครงการจะทำการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
 • www.nsm.or.th
 • Facebook page: NSM Thailand 
 • Facebook: ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 
 • โปสเตอร์หรือใบปลิว
 • หนังสื่อประชาสัมพันธ์ถึงมหาวิทยาลัย
 • รายการวิทยุและโทรทัศน์ ของ อพวช.
 • ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานร่วมจัด
 1. การรับสมัคร

  2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เยาวชนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 17 - 23 ปี
 • และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด และอ่านในระดับที่สามารถสื่อสารได้
 • ต้องไม่เคยผ่านการเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยมาก่อน
 • สามารถเดินทางต่างประเทศได้

  2.2 หัวข้อในการนำเสนอผลงานปี 2563 
  Change…โลกเปลี่ยนต้องเรียนรู้

เยาวชนจะต้องนำเสนอความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในแง่มุมต่างๆ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของเราภายใต้แนวคิด “การมีหรือการไม่มีวิทยาศาสตร์ ทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร”จะเกิดอะไรขึ้นหากโลกนี้ขาดความรู้วิทยาศาสตร์ ชีวิตเรา สิ่งแวดล้อม และสังคมจะเป็นแบบไหน แล้วการมีวิทยาศาสตร์มันทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร เยาวชนสามารถหยิบยก เรื่องราวรอบตัวมานำเสนอมุมมองต่อเรื่องนี้ได้อย่างอิสระ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อโลกและชีวิตเรา

 • กติกาการรับสมัคร
 • การรับสมัคร

เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ website ของ อพวช. www.nsm.or.th

พร้อมส่งลิงค์คลิปวิดีโอการนำเสนอการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายใน 3นาที ในหัวข้อที่กำหนด โดยสามารถเลือกนำเสนอเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 เมษายน 2563นี้เท่านั้น

 • ข้อกำหนดในการส่งคลิปวิดีโอการนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ใน3 นาที
 • หัวข้อและสาระที่นำเสนอจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดให้ และเป็นหัวข้อและสาระที่ผู้นำเสนอจัดทำขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีการคัดลอกผลงานการนำเสนอของผู้อื่น อาทิ โครงสร้างเรื่องในการนำเสนอ วิธีการและรูปแบบในการนำเสนอ หัวข้อในการนำเสนอ สคริปต์ที่ใช้ในการนำเสนอ เป็นต้น
 • สามารถเลือกใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการนำเสนอ โดยเลือกนำเสนอภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้น และนำเสนอไม่เกิน 3นาที
 • จะต้องการบันทึกการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อที่กำหนดภายในเวลา3 นาที โดยไม่มีการตัดต่อหรือใส่เสียงประกอบ หรือภาพประกอบอื่นๆ รวมถึง Effect ต่างๆ เพิ่มเติม
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิลาสินี ไตรยราช
บุรวัชร์ นาคสู่สุข
ฐิติยา ชุ่มมาลี

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทร 02 577 9999 ต่อ 1473, 1474 และ 1476

 

 • การคัดเลือกผลงานเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะคัดเลือกเยาวชน 60-80 คน จากทั่วประเทศโดยพิจารณาจาก
  ใบสมัคร แนวทางการสื่อสาร และคลิปวีดีโอการนำเสนอ 
  ที่ส่งเข้ามา โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
 • หลักการและเหตุผลในการนำเสนอ 20%
 • สาระวิทยาศาสตร์ที่จะนำเสนอ 20%
 • ความน่าสนใจรูปแบบ/วิธีการ/แนวทางในการนำเสนอ20%
 • การนำเสนอจากคลิปวีดีโอ 40%

โดยมีเกณการพิจารณาการนำเสนอจากคลิปวีดีโอ ดังนี้

เนื้อหาสาระเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ มีแหล่งที่มาน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ความชัดเจนสามารถสื่อสารได้ชัดเจน เนื้อหาที่นำเสนอจะต้องไม่ยากหรือซับซ้อนจนเกินไป หรือง่ายจนเกินไป สามารถอธิบายหลักการที่นำเสนอได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย อาจใช้สื่อ (Props)มาใช้ประกอบการอธิบาย โดยไม่อนุญาตให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆมาใช้ประกอบการนำเสนอ เช่น PowerPointบางส่วนของภาพยนตร์ animation ฯลฯ

การนำเสนอบุคลิก ท่าทาง น้ำเสียง รวมถึงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอมีความน่าสนใจและชวนติดตามตลอดการนำเสนอ

 • ประกาศผลคัดเลือกรอบแรกภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ผ่านทาง Websiteของ อพวช: www.nsm.or.th
 • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญมาเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 (Young Thai Science Ambassadors 2020) ระหว่างวันที่21 – 25 พฤษภาคม 2563เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ จากหน่วยงาน ระดับประเทศ

คณะกรรมการตัดสิน

ผู้ทรงคุณวุฒิจาก

 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
 • บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด(มหาชน) 

หน่วยงานผู้ร่วมจัด

 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
 • สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 
 • บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

สมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ได้ที่ คลิก <<<Click

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 (Download) <<<Click

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563  (Download) <<<Click

กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร