th th
en

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

ผลการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี 2561

(Thailand Science Drama Competition 2018)

หัวข้อ  :  วิทยาศาสตร์การกีฬา (Science of Sport) 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
*****************************************************


รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนผ่านนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยมีกิจกรรมการแสดงละครวิทยาศาสตร์เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงละครที่สนุก ตื่นเต้น และน่าสนใจ โดยอาศัยหลักการและการทดลองวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ใช้สื่อประสม บทละคร และอุปกรณ์เพื่อเล่าถึงปรากฏการณ์รอบตัว 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์แนวคิดผ่านการแสดงละครวิทยาศาสตร์ที่ได้ความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงได้กำหนดจัดการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ การแสดงละครวิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรก (Thailand Science Drama Competition 2018) ในหัวข้อวิทยาศาสตร์การกีฬา (Science of Sport) โดยเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของการแสดง โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติในงาน International Science Drama Competition 2018 ประเทศมาเลเซีย

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)

ระยะเวลาส่งใบสมัครและคลิปวีดีโอ: ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561