th th
en

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

banner sciene drama 20.12

 

การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

ภายใต้หัวข้อ “พืชพันธุ์ดี โลกนี้มีสุข” (Healthy Plants, Healthy Planet)

ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทยให้เห็นถึงความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชน เพื่อส่งเสริมการสร้างประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและนานาชาติ และเป็นการกระตุ้นเยาวชนให้นำวิทยาศาสตร์ (Science) และศิลปะ (Art) ผนวกเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบละครวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การใช้บทละคร สื่อประสม และอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทอดปรากฏการณ์รอบตัว จึงได้กำหนดจัดการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563 หรือ Thailand Science Drama Competition 2020ขึ้น ในหัวข้อ “พืชพันธุ์ดี โลกนี้มีสุข” (Healthy Plants, Healthy Planet)โดยเป็นโครงการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการแสดงละครวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3  แบ่งเป็น 2ประเภท ได้แก่ ประเภทประถมศึกษา (Primary Category) และประเภททั่วไป (Open Category) โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติในงานInternational Science Drama Competition 2020ณ อพวช. เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Science) มาผสมผสานกับศิลปะ(Art)และสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบละครวิทยาศาสตร์
 • เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และปลูกฝังการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
 • เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยได้แสดงผลงานในระดับนานาชาติ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงละคร

สถานที่จัดกิจกรรม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

เทคโนธานี คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี

 

แนวคิดหลัก (Theme)

หัวข้อการแสดง “พืชพันธุ์ดี โลกนี้มีสุข” (Healthy Plants, Healthy Planet)เป็นการร่วมเฉลิมฉลองปีสุขภาพพืชนานาชาติ (International Year of Plant Health)  โดยมีสาระหลักจากปัจจุบันของโลกด้านการปนเปื้อนของสารพิษในดินและแหล่งน้ำ การระบาดของโรคพืชและการคุกคามของศัตรูพืชอย่างหนักจนทำให้มีการใช้สารพิษในการกำจัดโรคและศัตรูพืชเพิ่มสูงขึ้น มีสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรและพืชหลายชนิด การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำและเกิดภาวะแห้งแล้งในหลายพื้นที่ การเกิดอุทกภัยในบางพื้นที่อันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพอากาศซึ่งสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกทำให้ปริมาณผลผลิตลดลง และพืชบางชนิดอาจเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) จึงได้กำหนดให้ปี 2563เป็นปีแห่งสุขภาพพืชนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพพืชที่ดีเพื่อลดการขาดแคลนอาหารและความหิวโหย ความมั่นคงด้านอาหารและการค้า รวมถึงความหลากหลายของเหล่าพันธุ์พืช

กติกาในการแสดง

 • ดำเนินการแสดงภายใต้หัวข้อ “พืชพันธุ์ดี โลกนี้มีสุข” (Healthy Plants, Healthy Planet)
 • เค้าโครงเรื่อง ดนตรีประกอบ ต้องมีแหล่งที่มาและสามารถอ้างอิงได้
 • เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ควรรวมเข้ากับการแสดงและอยู่ในบทละคร
 • ใช้ภาษากฤษในการแสดงละคร
 • ทำการเตรียมตัวก่อนการแสดง 2 นาที และทำการแสดงบนเวที 7 นาที
 • เวลาที่ใช้ในการแสดงไม่เกิน 7 นาที (หากแสดงเกินเวลาหรือน้อยกว่าเวลาที่กำหนดจะถูกหักคะแนน)
 • ให้เวลาเตรียมความพร้อมของงานเบื้องหลังก่อนการแสดง 3 นาที
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงเท่านั้น

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการสมัคร

 

ประเภทประถมศึกษา (Primary Category)

 • โครงการและรายละเอียดการสมัคร (Download) << Click
 • แนวทางการสมัคร (Download) << Click
 • สมัครออนไลน์ที่นี่ (Download) << Click

ประเภททั่วไป (Open Category)

 • โครงการและรายละเอียดการสมัคร (Download) << Click
 • แนวทางการสมัคร (Download) << Click
 • สมัครออนไลน์ที่นี่ (Download) << Click