th th
en

โครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
กำหนดกิจกรรม ค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนขึ้น ในชื่อกิจกรรม The 3rd ASEAN Student Science Project Compettion,
ASPC เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์แนวคิดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปบูรณาการแก้ไขปัญหา
ได้ในชีวิตประจำวันในภูมิภาคของตนเอง โดยกำหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่ได้รับการคัดเลือกจากแต่ละประเทศในกุล่มอาเซียน
นำโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประกวด ณ อพวช. ประเทศไทย


PSPC2017216
PSPC2017329
ASPC20171324
MG6562
MG5673
MG5615
PSPC2017216 PSPC2017329 ASPC20171324 MG6562 MG5673 MG5615

 

aspc

pdf

AwardofASPC2015

Size: 98.56 KB
Hits : 244
pdf

AwardofASPC2016

Size: 240.75 KB
Hits : 190
pdf

AwardofASPC2017

Size: 221.56 KB
Hits : 328