th th
en

 

นิทรรศการที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของอาชีพสายลับ   
ที่มีส่วนเกี่ยวพันกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลก  สร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาการของรหัส (Cryptography) 
ที่ครอบคลุมทั้งการสร้างชุดรหัสลับเพื่อเก็บรักษาและถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นความลับและการถอดรหัสเพื่อให้ได้มาซึ่งความลับ
ของฝ่ายศัตรูรวมทั้งพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรหัสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยยังมุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะ
ด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้และหาคำตอบอย่างเป็นระบบ และวิธีการปกป้องข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี

spy2

แบ่งโซนนิทรรศการออกเป็น 6 โซน ประกอบด้วยเป็นนิทรรศการที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เรียนรู้บทบาท
หน้าที่ และความสำคัญของอาชีพสายลับ    ที่มีส่วนเกี่ยวพันกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลก  สร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านวิทยาการของรหัส (Cryptography)  ที่ครอบคลุมทั้งการสร้างชุดรหัสลับเพื่อเก็บรักษาและถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นความลับ
และการถอดรหัสเพื่อให้ได้มาซึ่งความลับของฝ่ายศัตรูรวมทั้งพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรหัสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

spy3

     
โดยยังมุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้และหาคำตอบอย่างเป็นระบบ และวิธีการปกป้องข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี
โดยแบ่งโซนนิทรรศการออกเป็น 6 โซน ประกอบด้วย
โซนที่ 1 แนะนำนิทรรศการ : เพื่อเข้าใจตัวตน คุณสมบัติ และภารกิจของสายลับ 
โซนที่ 2 ทักษะสายลับ : เพื่อฝึกฝนทักษะที่สำคัญในการทำงานของสายลับ 
โซนที่ 3 รหัสลับ : เพื่อเข้าใจหลักการสร้างรหัส และทดลองถอดรหัสลับ
โซนที่ 4 รหัสในปัจจุบัน : เพื่อทราบถึงรหัสลับในยุคดิจิทัล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว 
โซนที่ 5 อุปกรณ์สายลับ : รู้จักอุปกรณ์ที่สายลับใช้เพื่อสืบหาและบันทึกข้อมูล 
โซนที่ 6 ห้องทดสอบ : ทดสอบความสามารถ ใช้ทักษะที่ได้ฝึกฝนเพื่อพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าคุณคือสายลับตัวจริง