th th
en

Aging Society สูงวัยใกล้ตัว

Ageing Society สูงวัยใกล้ตัว

ทำความเข้าใจ และเรียนรู้ชีวิตของผู้สูงอายุ ด้วยความสนุก และเพลิดเพลิน ไปกับฐานการเรียนรู้ในสนามจำลองของผู้สูงวัยที่เป็นประโยชน์ให้กับคนวัยอื่นๆ ในครอบครัวและสังคม อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุอย่างเข้าใจ และเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณของตนเองในอนาคต

โดยนิทรรศการชุดนี้นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้
1. "สูงวัยใครๆ ก็เจอ" อธิบายที่มาและความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุ สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยและต่างประเทศ
2. "เรียนรู้เป็นผู้สูงวัย" เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเมื่ออายุมากขึ้น
3. "บ้านแสนสุขสำหรับทุกวัย" แนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมและการรับมือที่ถูกต้องของสังคมผู้สูงวัยอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการมุ่งส่งเสริมความเข้าใจการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงวัย

 

GON7651
GON7632
GON7615
GON7610
GON7609
GON7704
GON7701
GON7695
GON7679
GON7674
GON7661
GON7654
GON7657
GON7651 GON7632 GON7615 GON7610 GON7609 GON7704 GON7701 GON7695 GON7679 GON7674 GON7661 GON7654 GON7657