th th
en

สนุกกับ 10 อาชีพนักวิทยาศาสตร์

สนุกกับ 10 อาชีพนักวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ร่วมกับบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด พัฒนานิทรรศการชุดนี้เพื่อให้เยาวชนได้เตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ด้วยการนำเสนอ 10 อาชีพในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อาจยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่กลับมีความน่าสนใจและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

-2
-2
-2
3--
2-
1-
-2 -2 -2 3-- 2- 1-

- นักนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมเรียนรู้เส้นทางการศึกษาที่จะนำไปสู่การเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ ผู้นำความรู้ในทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเก็บและพิสูจน์หลักฐาน เพื่อสืบเสาะค้นหาความจริงที่เกิดขึ้น
- นักธรณีวิทยาปิโตเลียม เปิดประตูสู่เส้นทางสู่การเป็นนักธรณีวิทยาปิโตเลียม ผู้สำรวจ ค้นหาและช่วยพัฒนาแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมใต้พื้นพิภพ ร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจในอาชีพนี้ด้วยกันกับอาชีพนักธรณีวิทยาปิโตเลียม
- นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เรียนรู้ลักษณะการทำงานและหน้าที่ รวมถึงเส้นทางที่จะนำไปสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางผู้ที่ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาคิดค้นสูตรเครื่องสำอางที่ใช้ในชีวิตประจำวัน