th th
en

นิทรรศการอนาคตเทคโนโลยีชีวภาพโลก

นิทรรศการอนาคตเทคโนโลยีชีวภาพโลก

พบกับเรื่องราวของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความสนุกสนาน เข้าใจง่าย ที่จะทำให้เข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในยุคปัจจุบัน ทั้งทางด้านอาหารเกษตรกรรม การแพทย์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

นิทรรศการ แบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 เทคโนโลยีชีวภาพกับอาหาร

1Z0A2702 1

 

เรียนรู้กับความหมายของคำว่า GMOs รู้จักกับ ผัก ผลไม้ และอาหารต่างๆ ที่ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุกรรม

โซนที่ 2 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

1Z0A2690 1

 

นำเสนอเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ซึ่งเป็นพัฒนาการการขยายพันธุ์พืชที่มีประสิทธิภาพ

โซนที่ 3 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

1Z0A2692

 

พบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ช่วยพลิกโฉมศาสตร์การรักษาอาการเจ็บป่วยและความเสื่อมโทรมของร่างกายมนุษย์ เช่น เทคโนโลยีสเต็มเซลล์  การโคลนนิ่ง กระบวนการชีวสังเคราะห์ ยีนบำบัด

โซนที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม

1Z0A2701 1

 

นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ, ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ, การควบคุมทางชีวภาพ รวมถึงการตรวจคุณภาพน้ำด้วยสาหร่ายเรืองแสง

โซนที่ 5 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพลังงาน

1Z0A2684 1

 

นำเสนอพลังงานทดแทนจากพืชที่ถูกพัฒนาโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ช่วยลดมลพิษและการสูญเสียทรัพยากรจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์  ซึ่งจะเป็นหนทางสู่พลังงานที่ยั่งยืน เช่น การผลิตน้ำมันจากสาหร่าย, ก๊าซชีวภาพ, การผลิตไบโอเอทานอลและไบโอดีเซล เป็นต้น

บริเวณจัดแสดง     โถงนิทรรศการชั่วคราว ชั้นที่ 1

ระยะเวลาจัดแสดง   กันยายน 2559 – ปัจจุบัน